W związku z wejściem w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) z dniem 25 maja 2018 r., dostosowaliśmy naszą działalność do nowych wymogów prawa.
W celu zapewnienia zgodności z prawem oraz transparentności przetwarzania danych osobowych osób korzystających z usług świadczonych przez „Kenneth Sorensen Go Fitness”, Al. Wilanowska 91, 02-765 Warszawa („Go Fitness”, „Klub”), przyjęta została niniejsza Polityka Prywatności.

Polityka Prywatności obejmuje zbiór zasad na jakich Go Fitness zbiera i przetwarza dane osobowe klientów oraz określa przysługujące im prawa w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych. W ten sposób realizujemy również obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO.

§ 1 Definicje

 1. Na potrzeby niniejszej polityki prywatności poniższe definicje oznaczają:
  • dane osobowe – oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, (“osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
  • przetwarzanie danych – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
  • RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1);
  • Strefa Klienta – serwis internetowy udostępniany przez Go Fitness aktualnie pod adresem https://gofitness-warszawa-cms.efitness.com.pl/Login/SystemLogin?returnurl=https://gofitness-warszawa-cms.efitness.com.pl/strefa-klienta oraz pod adresami będącymi jego uzupełnieniem lub kontynuacją, do którego dostęp wymaga zalogowania;
  • Strona Internetowa – strona internetowa Go Fitness dostępna pod adresem URL: https://go-fitness.pl/ wraz podstrony będące jej uzupełnieniem;

§ 2 Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest „Kenneth Sorensen Go Fitness”, Al. Wilanowska 91, 02-765 Warszawa. W kwestiach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się bezpośrednio z Administratorem, wysyłając korespondencję pocztą tradycyjną na adres „Kenneth Sorensen Go Fitness”, Al. Wilanowska 91, 02-765 Warszawa lub mailowo na adres: info@go-fitness.pl.

§ 3 Cele, podstawy prawne i zakres przetwarzania danych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wykonania umowy o świadczenie usług fitness oraz prowadzenia Strefy Klienta (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), w tym w celu zapewnienia klientom dostępu do usług oferowanych przez Go Fitness oraz umożliwienia założenia konta użytkownika w Strefie Klienta oraz korzystania z dostępnych tam funkcjonalności. W tym celu przetwarzane są dane podane w formularzu rejestracyjnym przy zawieraniu umowy o świadczenie usług fitness oraz dane podane w formularzach w Strefie Klienta.
 2. Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych również w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w tym w celu:
  • doboru usług do potrzeb klientów Administratora, a także optymalizacji produktów lub usług oraz procesów obsługi sprzedaży;
  • rozpatrywania zgłoszeń i reklamacji;
  • w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania określonych faktów;
  • dochodzenia roszczeń lub obrony interesów prawnych;
  • oferowania przez Administratora produktów lub usług (marketing bezpośredni);
  • w celu zapobiegania kradzieżom, aktom wandalizmu lub innym naruszeniom porządku i bezpieczeństwa – za pomocą monitoringu wizyjnego miejsca, w których świadczone są usługi fitness oferowane przez Administratora w ramach umowy o świadczenie usług fitness, z wyłączeniem takich miejsc jak szatnia, przebieralnia, łazienka i toaleta.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo przetwarzania danych osobowych
  w sytuacjach związanych z koniecznością ratowania życia, zdrowia lub ochroną mienia (ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej – art. 6 ust. 1 lit. d) RODO). Przykładowo Administrator jest uprawniony do kontaktowania się z klientem w związku ze zdarzeniem, które miało miejsce w Klubie na jego szkodę lub szkodę innej osoby fizycznej, jeżeli był jego uczestnikiem lub świadkiem. Administrator nie jest uprawniony do przetwarzania na tej podstawie danych osobowych wrażliwych chyba, że klient wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym celu albo będzie fizycznie lub prawnie niezdolny do wyrażenia tej zgody (art. 9 ust. 2 lit. a) lub c) RODO).
 4. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych klientów nie będzie miało swojej podstawy prawnej w jednym z celów, o których mowa w pkt. 1-3 powyżej, Administrator będzie mógł przetwarzać dane osobowe klientów w jednym lub większej liczbie innych celów wyraźnie określonych przez Administratora, wyłącznie w sytuacji, gdy uprzednio podmiot, którego dane dotyczą wyrazi na to zgodę i przetwarzania danych osobowych w tym celu nie będą zabraniały bezwzględnie obowiązujące przepisy powszechnie obowiązującego prawa (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO). Odrębnej zgody wymaga w szczególności:
  • przetwarzanie przez Administratora danych osobowych klientów w celu marketingu bezpośredniego usług Administratora realizowane poprzez wysyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  • przetwarzanie przez Administratora danych osobowych klientów dotyczących stanu zdrowia

§ 4 Informacja o odbiorcach danych osobowych

 1. Do odbiorców lub kategorii odbiorców danych osobowych należą podmioty, z którymi Administrator współpracuje bezpośrednio lub pośrednio w związku ze świadczonymi usługami i w celu należytego świadczenia usług – w tym:
  • podmioty świadczące usługi z zakresu technologii informatycznych (IT),
  • podmioty świadczące usługi księgowo-kadrowe,
  • podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi marketingowe (w tym agencje marketingowe),
  • podmioty zajmujące się windykacją roszczeń,
  • podmioty świadczące usługi prawne,
  • likwidatorzy szkód z firm ubezpieczeniowych,
  • firmy kurierskie i pocztowe,
  • inni dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizacje usług oferowanych w ramach zawartej przez umowy członkowskiej.
 2. Odbiorcami danych mogą być również organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa;

§ 5 Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Administrator nie przekazuje danych osobowych klientów poza teren Polski, Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

§ 6 Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe klientów przechowywane są przez Administratora przez okres nie dłuższy niż będzie to niezbędne do celów, o których mowa w § 3 Polityki Prywatności, w tym:
 • dane osobowe pozyskane w celu zawarcia i wykonania umowy oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do: (i) rozpatrywania reklamacji – do czasu przedawnienia roszczeń klienta wynikających z Umowy, (ii) zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń przysługujących Administratorowi – do czasu przedawnienia roszczeń Administratora, (iii) wypełnienia obowiązku prawnego przez Administratora, (np. przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych Administrator przetwarzał będzie przez okres 5 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy);
 • dane osobowe pozyskane przez Administratora w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora będą przechowywane do czasu, aż zgłosi sprzeciw względem przetwarzania danych osobowych w tym celu lub cofnie zgodę;
 • dane osobowe pozyskane w ramach nagrania wideo z obszarów monitoringu wizyjnego w klubie fitness (w tym wizerunek utrwalony na tych nagraniach) – po upływie czasu wynikającego z poszczególnych konfiguracji sprzętowych (dane są trwale usuwane ze zbiorów danych osobowych Administratora w procesie nadpisywania pamięci kamer monitoringu nowymi nagraniami, chyba że ich przechowanie przez dłuższy czas będzie niezbędne do realizacji celu w jakim zostały utrwalone).

§ 7 Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, osobom, których dane dotyczą przysługują następujące uprawnienia, których realizacje zapewnia Administrator:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili z zastrzeżeniem, że cofnięcie przez klienta zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Administratora w celu objętym udzieloną zgodą.
 2. Powyższe uprawnienia można zrealizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, wysyłając wiadomość na adres e-mail: info@go-fitness.pl.
 3. Administrator wskazuje, że przed realizacją powyższych uprawnień ma prawo zidentyfikować daną osobę w celu upewniania się, że jest tym za kogo się podaje. W przypadku wystąpienia z żądaniem związanym z realizacją wymienionych wyżej uprawnień, Administrator spełni to żądanie bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.
 4. W przypadku niektórych zgłoszeń (o skomplikowanym charakterze lub dotyczących przetwarzania danych obarczonych szczególnymi regulacjami prawnymi) czas realizacji może ulec wydłużeniu.
 5. Administrator wskazuje, że ma prawo odmówić spełnienia żądania w sytuacji, gdy:
  • nie będzie w stanie w sposób jednoznaczny zidentyfikować tożsamości osoby występującej z żądaniem,
  • żądanie będzie miało nieuzasadniony lub nadmierny charakter.

§ 8 Wymóg/dobrowolność podania danych

 1. Podanie danych osobowych w celu wykonania umowy o świadczenie usług fitness – jest warunkiem zawarcia oraz realizacji umowy przez Administratora. Jeżeli klient nie poda swoich danych osobowych Administrator może odmówić zawarcia umowy;
 2. Podanie danych w celu marketingu bezpośredniego realizowanego poprzez wysyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest dobrowolne i wymaga zgody klienta; brak zgody nie będzie mieć wpływu na możliwość zawarcia umowy.

§ 9 Pliki „cookies”

 1. Administrator informuje, że na Stronie Internetowej stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez klientów ze Strony Internetowej zapisywane są przez serwer Administratora na dysku twardym urządzenia końcowej. Pliki cookies to dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniach końcowych użytkowników (komputery, telefony, tablety), przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.
 2. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawienie działania Strony Internetowej. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego oraz nie powoduje zmian konfiguracji tego urządzenia, ani w zainstalowanym na nim oprogramowaniu.
 3. Administrator stosuje pliki „cookies” w celu:
  • zapamiętania informacji o urządzeniu końcowym klienta,
  • weryfikacji i rozwoju swojej oferty,
  • statystycznym.
 4. Istnieje możliwość ograniczenia lub zupełnego dezaktywowania plików „cookies” w przeglądarce internetowej urządzenia końcowego, jednak wyłączenie plików „cookies” może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. Administrator może zmieniać i uzupełniać postanowienia Polityki Prywatności stosownie do potrzeb wynikających ze zmiany warunków przetwarzania danych osobowych.
 2. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach Polityki Prywatności klienci zostaną poinformowani poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej Administratora lub w siedzibie klubu fitness, a w przypadku istotnych zmian także drogą mailową.
 3. Niniejsza Polityka nie ogranicza ani nie wyłącza uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

The future begins

right now

Do not waste your time, do not hang resolutions for later and start to train with us today
The best equipment and staff waiting for you in the Go Fitness!