Polityka zwrotów i reklamacji strefy klienta

 

Postanowienia wstępne

 

 1. Strefa klienta www.go-fitness.pl dostępny pod adresem

internetowym https://gofitness-warszawa-cms.efitness.com.pl/Login/SystemLogin?returnurl=https://gofitness-warszawa-cms.efitness.com.pl/strefa-klienta prowadzony jest przez

GYMMATE SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie

wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla

m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS

0000814492, o kapitale zakładowym 5.000 zł, NIP

521 – 388 – 27 – 59, REGON 384899721.

 

 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do

Przedsiębiorców korzystających ze Strefy Klienta i określa zasady korzystania ze Strefy Klienta

oraz zasady zwrotów i reklamacji dokonanych płatności.

 

 • 2

Definicje

 1. Konsument ​- osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Strefy Klienta,

której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub

zawodową.

wersja dla​ spółek z o.o. i spółek akcyjnych

 1. Sprzedawca ​– GYMMATE SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie

Przy alei Wilanowskiej 91 kod pocztowy 02 – 765.

wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy

m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS

0000814429, o kapitale zakładowym 5.000 zł, NIP

521 – 388 – 27 – 59, REGON 384899721.

 1. Klient ​- każdy podmiot dokonujący płatności za pośrednictwem Strefy Klienta
 2. Przedsiębiorca ​- osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna

niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,

wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

 1. Strefa Klienta ​- sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem

internetowym https://gofitness-warszawa-cms.efitness.com.pl/Login/SystemLogin?returnurl=https://gofitness-warszawa-cms.efitness.com.pl/strefa-klienta

 1. Regulamin ​- niniejszy regulamin Sklepu.
 2. Konto – konto klienta w Strefie Klienta, są w nim gromadzone dane podane przez

Klienta oraz informacje o złożonych przez niego płatnościach w Strefie Klienta.

 

 • 3

Kontakt ze Strefą Klienta

 

 1. Adres Sprzedawcy www.go-fitness.pl
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: info@go-fitness.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 22 118 45 49
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 68 1050 1025 1000 0090 8075 8528
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów

telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 1. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach poniedziałek – piątek 6.00-23.00 i sobota – niedziela 9.00 – 21.00.

 

 

 

 

 • 4

Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze Strefy Klienta, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu:

Chrome, Firefox, Opera, Internet Explorer.

 1. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 2. włączona obsługa plików cookies,,
 3. zainstalowany program FlashPlayer.

 

 • 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi

odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu

spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub

niekompatybilnością Strefy Klienta z infrastrukturą techniczną Klienta.

 1. Dokonanie płatności przez Strefę Klienta możliwe jest tylko dla Klienta posiadającego konto założone w klubie Go Fitness.
 2. Ceny podane w Strefie Klienta podane w polskich złotych i są cenami brutto

(uwzględniają podatek VAT).

 

 • 6

 

Zasady składania Zamówienia

 

W celu opłacenia karnetu należy:

 1. Zalogować się do Strefy Klienta
 2. Wybrać ratę karnetu, za którą Klient chce uiścić opłatę.
 3. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz

potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

 1. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności.

 

 • 7

Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania

jakiejkolwiek przyczyny.

 1. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o

odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy

wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem 14 dni.

 1. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź pocztą

elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail

 1. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez

przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy

zostały określone w § 3.

 1. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną,

Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta

adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 

 • 11

Reklamacja i gwarancja

 

 1. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym

Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu kontaktu poprzez adres email.

 1. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. przczynę i okoliczności

jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w

związku ze składaną reklamacją.

 1. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później

niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie

Klienta uznał za uzasadnione.

 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z

pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz

zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach

internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji

społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,

Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami

internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z

pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 

 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu

konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o

Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o

rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji

Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej

(Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania

mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a

Sprzedawcą.

 1. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między

nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego)

rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych

należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie

Konsumentów Polskich).

 

 • 12

 

Dane osobowe w Strefie Klienta

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Strefy Klienta jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu

internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży Członkostwa Klubu, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

 1. Odbiorcami danych osobowych Klientów Strefy Klienta mogą być:
 2. W przypadku Klienta, który korzysta w Strefie Klienta ze sposobu dostawy

przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane

osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu

przesyłki na zlecenie Administratora.

 1. W przypadku Klienta, który korzysta w Strefie Klienta ze sposobu płatności

elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe

Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Strefie Klienta

 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w

Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje

brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 • 13

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych

przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie,

w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej

zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie

powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego;

ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o

ochronie danych osobowych.

 

 1. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i

dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy

internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

The future begins

right now

Do not waste your time, do not hang resolutions for later and start to train with us today
The best equipment and staff waiting for you in the Go Fitness!